Regulamin Serwisu

1. Postanowienia oglne

1. Niniejszy Regulamin dotyczy zasad korzystania z serwisu internetowego http://www.knight-rider.pl zwanego dalej Serwisem, w tym Forum dyskusyjnego http://www.knight-rider.pl/forum, stanowicego jego integraln cz, zwanego dalej Forum.

2. Oficjaln nazw Serwisu jest Knight Rider Polska, za jej skrtem KRPL.

3. Tematyk Serwisu jest serial telewizyjny Knight Rider (polski tytu: Nieustraszony) oraz wszystkie pniejsze produkcje (w tym filmy, seriale, ksiki, gry, itp.) do niego nawizujce.

4. Serwis posiada profile w serwisach Facebook (https://www.facebook.com/KnightRiderPolska) oraz YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCMA4cglAP5yrJ4SIZQM4oqQ) prowadzone przez Zarzd Serwisu w celach popularyzacji Serwisu oraz jego tematyki.

5. Regulamin dotyczy wszystkich osb zarejestrowanych i niezarejestrowanych w Serwisie, przegldajcych, publikujcych lub korzystajcych z jego zawartoci.

4. Wacicielem Serwisu jest 3xN Media Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 87, wpisana do Krajowego Rejestru Sdowego prowadzonego przez Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy, pod nr: KRS 0000754766, NIP 5272868809, REGON 38163475, kapita zakadowy w kwocie 5000z zosta w caoci wpacony.

2. Definicje

Go - niezarejestrowana osoba odwiedzajca Serwis.

Uytkownik - zarejestrowana osoba korzystajca z Serwisu.

Moderator - Uytkownik odpowiedzialny za okrelony fragment Forum. Posiada uprawnienia do edycji i usuwania treci.

Gwny Moderator - Uytkownik posiadajcy uprawnienia do edycji i usuwania wszystkich materiaw w obrbie caego Serwisu.

Administrator - Uytkownik odpowiedzialny za cakowity nadzr i kontrol Serwisu.

Zarzd Serwisu - Grupa skadajca si ze wszystkich Administratorw i Gwnych Moderatorw.

Administracja Serwisu - Grupa wszystkich Administratorw Serwisu.

Spoeczno Serwisu - okrela wszystkie osoby zarejestrowane lub stale korzystajce z Serwisu.

Post - pojedynczy wpis na Forum.

Materia - kada zamieszczona tre w Serwisie (take na Forum). Oznacza zarwno wpisy (np. komentarze, pytania, posty) Uytkownikw, jak i zamieszczone obrazy, filmy, napisy oraz innego rodzaju pliki.

BBCode - specjalny kod, ktry dodany do wpisw w niektrych dziaach serwisu, umoliwia dodatkowe sformatowanie tekstu, stworzenie linku lub wstawienie obrazu.

3. Rejestracja w Serwisie

1. Rejestracja w Serwisie jest cakowicie dobrowolna. Nie jest ona wymagana, aby w podstawowym stopniu przeglda Serwis (bez moliwoci publikowania swoich materiaw).
2. Rejestracja jest darmowa.
3. Rejestracji w Serwisie dokonuje si poprzez wypenienie wymaganych pl (Login, Haso, e-mail) w formularzu pod adresem www.knight-rider.pl/rejestracja.php
4. Osoba rejestrujca si w Serwisie jest zobowizana do podania prawdziwego i stale sprawdzanego adresu e-mail.
5. Po rejestracji Uytkownik dostaje dostp do wasnego Profilu, w ktrym moe konfigurowa swoje ustawienia lub dobrowolnie wypenia dane o sobie. Informacje te s oglnodostpne.
6. Uytkownik moe ukry swj adres e-mail dla innych Uytkownikw. W takiej sytuacji dostp do adresu e-mail bdzie mia wycznie Zarzd Serwisu, jednoczenie zobowizujc si do nie udostpniania go osobom trzecim.
7. Kady Uytkownik dostaje swoj indywidualn skrzynk prywatnych wiadomoci (PW), z ktrej moe korzysta kontaktujc si z innymi Uytkownikami (w tym z Zarzdem Serwisu).
8. W wanych sprawach zwizanych z Serwisem lub jego tematyk mog by wysyane do Uytkownikw masowe wiadomoci e-mail lub PW.
8. Kady Uytkownik moe zablokowa wysyanie do niego masowej korespondencji e-mail, zaznaczajc odpowiednie pole w Profilu.
9. Zablokowanie otrzymywania e-maili nie dotyczy indywidualnych wiadomoci wysyanych przez Zarzd Serwisu, wycznie do danego Uytkownika.
11. Jedna osoba moe mie tylko jedno konto w Serwisie.
12. Mile widziane jest, aby Uytkownicy podajc informacje o sobie, zamieszczali wycznie prawdziwe informacje. Nie jest to jednak wymagane. Podanie faszywych danych (z wyjtkiem adresu e-mail) nie bdzie skutkowa naoeniem na niego kar.
13. Informacje podane przez Uytkownikw w swoich profilach nie powinny zawiera komercyjnych treci reklamowych, o ile wczeniej Zarzd Serwisu nie wyrazi na to zgody. W przypadku podania takich informacji, tre reklamowa moe zosta usunita, a Uytkownik ukarany upomnieniem lub ostrzeeniem. W okrelonych sytuacjach, Zarzd Serwisu moe rwnie podj decyzj o usuniciu konta Uytkownika bez uprzedzenia.

4. Materiay w Serwisie

1. Kada zarejestrowana osoba moe publikowa wasne materiay w Serwisie (np. dodawa Komentarze, Artykuy, Zdjcia, itp.).
2. Uytkownicy podczas publikowania materiaw pochodzcych z innych rde owiadczaj, i materiay te nie zostay przez nich zdobyte w nielegalny sposb i publikacja ich w Serwisie nie naduyje licencji danego materiau.
3. Serwis zastrzega sobie prawo do wykorzystywania materiaw w celach promocyjnych, reklamowych lub innych majcych na celu popularyzacj Serwisu, dotarcie do wikszej rzeszy odbiorcw lub zmian jego wizerunku.
4. Zasady rozpowszechniania zamieszczonych materiaw reguluje 6.

5. Oglne zasady porzdkowe

1. Kady Uytkownik powinien dba o dobro caej Spoecznoci Serwisu.
2. Uytkownicy zamieszczajc swoje materiay (w szczeglnoci wpisy na Forum, komentarze lub wysyajc PW) musz zachowywa kultur, stosowa si do oglnych zasad przyzwoitoci, norm jzyka polskiego i unika treci powszechnie przyjtych jako wulgarne lub obraliwe.
3. Nikt nie moe zosta dyskryminowany ze wzgldu na pe, miejsce zamieszkania i wiek, jednake kady Uytkownik musi dopilnowa, aby sposb jego wypowiedzi nie odbiega znaczco od sposobu wypowiadania si innych Uytkownikw.
4. Uytkownik przed dodaniem nowego materiau powinien upewni si, czy docelowy dzia Serwisu jest do tego przeznaczony lub czy zamieszczany przez niego post znajduje si w prawidowym dziale na Forum. Uytkownik zobowizany jest rwnie do sprawdzenia, czy zamieszczanego przez niego materiau, nie ma ju w serwisie.
5. Uytkownicy publikujc materiay powinni dokada wszelkich stara, aby ich treci stay na wysokim poziomie i byy wolne od bdw (w tym literwek).
6. Uytkownicy, w ktrych wypowiedziach notorycznie pojawiaj si bdy uniemoliwiajce zrozumienie treci, mog zosta ukarani upomnieniem, ostrzeeniem lub nawet blokad dodawania materiaw (definicje w 8).
7. Uytkownicy powinni stosowa si do prb Zarzdu Serwisu, ktry odpowiedzialny jest za pilnowanie porzdku w Serwisie.
8. Zarzd Serwisu i Moderatorzy Forum, mog dowolnie modyfikowa lub usuwa materiay, w szczeglnoci nic nie wnoszce wpisy na Forum.
9. Wszelkie due rozmowy na Forum, nie dotyczce tematu w jakim s toczone, bd odcinane. Mog one zosta usunite lub przeniesione do innego tematu na Forum.
10. Kady zamieszczany obraz na Forum, o szerokoci wikszej ni 750 pikseli, musi by zamieszczany poprzez BBCode [IMGL]. (Szczegy w specjalnym temacie na Forum: Zamieszczanie obrazw i zasady korzystania z [IMG].)
11. W sprawach spornych, ostateczn decyzj podejmuje Administrator.
12. Jeeli Zarzd Serwisu zamieszcza informacj, prob lub uwag z polecania Administratora, jest ona tak samo wana, jak gdyby zostaa napisana osobicie przez Administratora.
13. W razie potrzeby skontaktowania si z Administratorem (np. w celu zmiany loginu lub zapomnienia hasa) naley wysa w tej sprawie PW, e-mail lub skorzysta z formularza w dziale Kontakt, na wstpie podajc swj login.
14. Administrator, w razie koniecznoci zmiany parametrw konta, zobowizany jest do wczeniejszej weryfikacji tosamoci Uytkownika. Powinno to nastpi poprzez:
a) podanie dokadnego hasa do konta,
b) wysanie przez Uytkownika PW z danego konta,
c) napisanie do Administratora maila z adresu podanego w profilu lub
d) skorzystanie z formularza w dziale Kontakt po uprzednim zalogowaniu si.
15. Jeeli kontaktujc si z Zarzdem Serwisu, Uytkownik nie dostosuje si do ust. 2, Zarzd Serwisu ma prawo tak wiadomo zignorowa.

6. Prawa autorskie do opublikowanych materiaw

1. Wszelkie umieszczone w Serwisie materiay podlegaj ustawie o prawie autorskim (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r. Nr 24, poz. 83).
2. Uytkownicy podczas publikowania materiaw wyraaj zgod na zarzdzanie prawami autorskimi ich materiaw przez Administracj Serwisu.
3. Administracja Serwisu wyraa zgod na rozpowszechnianie (w niezmienionej formie) materiaw zawartych w Serwisie, pod warunkiem opublikowania w wyranym miejscu, w widoczny sposb, informacji, i pochodz one z niniejszego Serwisu - poprzez podanie adresu Serwisu (mile widziany aktywny link).
4. Kady Uytkownik moe ustanowi odrbne zasady rozpowszechniania jego materiaw, uzgadniajc to z Administracj i zamieszczajc odpowiedni informacj pod danym materiaem.
5. Punkt 3. nie dotyczy materiaw, przy ktrych zostay zapisane odrbne zasady rozpowszechniania.
6. Na wniosek zainteresowanego, Administrator moe ustanowi indywidualne zasady rozpowszechniania materiaw.

7. Polityka prywatnoci

1. Podczas korzystania z Serwisu, w celach statystycznych, mog zosta zapisane: adres IP przegldajcego, data i godzina oraz przegldana strona.
2. Podczas logowania, na komputer Uytkownika, wysyane s ciasteczka (cookies) zawierajce informacje potrzebne do podtrzymania zalogowania oraz zabezpieczenia kont Uytkownikw.
3. Jeeli Uytkownik odznaczy opcj "Pamitaj mnie" ciastko podtrzymujce logowanie zostanie usunite po zamkniciu przegldarki.
4. Ciastka mog by rwnie zapisywane przez wywietlane w Serwisie reklamy.
5. Serwis udostpnia widoczny przez wszystkich spis Uytkownikw aktualnie zalogowanych.
6. Kady moe ukry swoj obecno, zaznaczajc odpowiednie pole w profilu.
7. W przypadku dziaania na szkod Serwisu lub jego Uytkownikw, dane o ktrych mowa w ust. 1, mog zosta wykorzystane do zidentyfikowania sprawcy lub jako dowd jego przewinienia.
8. Uytkownik biorcy udzia w konkursach organizowanych przez Serwis, w celu odebrania nagrody moe by zobowizany do przekazania swoich danych osobowych takich jak imi i nazwisko oraz adres.
9. Dane osobowe uzyskane w zwizku z ust. 8, mog by przechowywane przez Waciciela serwisu w archiwum w celach statystycznych oraz potwierdzajcych wysyk nagrody.
10. Dane osobowe przetwarzane przez Waciela serwisu mog by przekazywane: podmiotom upowanionym na podstawie obowizujcych przepisw prawa oraz podmiotom wiadczcym usugi: dorczania korespondencji, obsugi hostingowej i obsugi IT.
11. Dane osobowe nie bd przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, z wyjtkiem informacji podanych dobrowolnie przez Uytkownikw i dostpnych publicznie w Serwisie.
12. Dane osobowe nie bd przetwarzane w sposb zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).
13. Uytkownik ma prawo dania: wgldu do danych osobowych przetwarzanych przez Waciciela Serwisu, ich sprostowania lub usunicia.

8. Kary

1. W przypadku naruszenia postanowie Regulaminu, Zarzd Serwisu moe naoy nastpujce kary:
a) upomnienie - osobiste zwrcenie uwagi Uytkownikowi przez Zarzd Serwisu.
b) ostrzeenie - widoczna w profilu, pod awatarem na Forum oraz w spisie ostrzee, notatka o ukaraniu Uytkownika. Ostrzeenia mog by tymczasowe (wygasaj po ustalonym czasie) lub permanentne (ktre nie s w aden sposb ograniczone czasowo. Mog one zosta usunite, tylko w wyjtkowych sytuacjach, wycznie przez Administratora Serwisu). Ilo ostrzee otrzymanych za jedno przewinienie, nie jest ograniczona.
c) zablokowanie dodawania materiaw - Uytkownikowi, ktry na swoim koncie ma co najmniej 3 ostrzeenia, automatycznie zostaje zablokowana moliwo dodawania wszelkich materiaw w Serwisie.
d) zablokowanie dostpu do Serwisu (BAN) - Po otrzymaniu 4 ostrzee, automatycznie nastpuje cakowite zablokowanie dostpu do zawartoci Serwisu. BAN moe by rwnie naoony niezalenie, bez wczeniejszego karania ostrzeeniami.
e) usunicie konta - Dostp do konta Uytkownika zostaje cakowicie usunity. Materiay dodane w przeszoci z tego konta nie zostan usunite.
2. Kary c) i d) mog zosta naoone przez Gwnych Moderatorw wycznie po wczeniejszej konsultacji z Administratorem.
3. W wyjtkowych sytuacjach (np. dusze ograniczenie kontaktu z Administratorem lub potrzeba natychmiastowej reakcji) wszystkie kary mog zosta naoone bez konsultacji, ktra musi jednak nastpi, najszybciej jak to bdzie moliwe.
4. W specjalnym temacie na Forum (Kary dla uytkownikw) Administrator zobowizany jest w cigu 48h potwierdzi naoenie kary oraz oficjalnie przedstawi jej uzasadnienie i okres wanoci.
5. Temat Kary dla uytkownikw bdzie okresowo czyszczony, z wyjtkiem wpisw podanych w ust. 4. Potwierdzenia naoenia kar, nigdy nie bd usuwane, nawet po ich wyganiciu. Administrator moe, indywidualnie dla danego przypadku, postanowi inaczej.

9. Reklamy

1. Serwis zastrzega sobie prawo zamieszczania na jego amach rnego rodzaju produktw reklamowych.
2. Administracja Serwisu dokada wszelkich stara, aby adne wywietlane reklamy nie byy uciliwe, nachalne i nieetyczne.
3. Wszystkie reklamy s w rwnym stopniu wywietlane zarwno Gociom, Uytkownikom, Zarzdowi Serwisu.
4. W przypadku chci zamieszczenia reklamy w Serwisie, naley skontaktowa si z Administratorem.

10. Inne

1. Administracja Serwisu zastrzega sobie moliwo wprowadzania zmian w Regulaminie.
2. Kada znaczca zmiana zostanie ogoszona na Forum w temacie Zmiany w Regulaminie serwisu lub w waniejszych przypadkach, jako News na Stronie Gwnej.
3. W przypadku aktualizacji Regulaminu, Uytkownicy powinni niezwocznie zapozna si z jego now wersj. W przypadku braku akceptacji zmodyfikowanej treci Regulaminu, naley powiadomi Administratora, ktry usunie konto Uytkownika.
4. Uytkownicy maj prawo do wniesienia skargi w zwizku z przetwarzaniem przez Serwis danych osobowych do Prezesa Urzdu Ochrony Danych Osobowych.
5. Regulamin wchodzi w ycie w chwili opublikowania.
6. Nieznajomo Regulaminu nie zwalnia z obowizku przestrzegania go.


Regulamin wprowadzony 4 stycznia 2009 roku.
Najnowsze zmiany obowizuj od 11 listopada 2018 roku.


. . Copyright (C) 2004 - 2023 by Pik
Regulamin   Kontakt